Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Hlavní Život ve farnosti Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009

Tisk PDF

V této výroční zprávě bychom chtěli poděkovat všem, kdo se zapojují do života naší farnosti a shrnout provedené pastorační úkony.

Poděkování:

 • spolupracovníkům – členům  ekonomické a pastorační rady za to, že se zapojili do úkolů, které před námi byly a jsou,
 • sakristiánkám – (sestře Boženě, Vlaďce a Blaženě),že svou službu dělají odpovědně,s láskou a s nadšením,
 • těm, kteří zdobí kostel – (sestře .Vladimíře Batůškové, s. Boženě Vaňkové) a jejich příležitostným spolupracovníkům za čas, který věnují přípravě a provedení  pěkných výzdob našeho chrámu k nedělím a svátečním dnům,
 • Petře Psotkové – která připravuje nástěnku - vývěsku
 • sestrám, ve skupinkách – které uklízejí náš chrám, abychom se v něm cítili vždy dobře a na setkání s Bohem se mohli hodně těšit,
 • bratrům ministrantům, akolytům, lektorům – že přispěli svým dílem k důstojnosti a kráse liturgických obřadů, také  Jožkovi Vandovi,  který vede naše ministranty. A také zvláště akolytům, kteří povzbuzují naše nemocné a přinášejí jim eucharistického Krista,
 • těm sestrám - které uklízejí  faru a obdělávají farní zahradu, (aspoň jmenovitě sestře Jence Trňákové a Blažence Němcové, Drahomíře Kutálkové, Marii Dobešové  a Vlaďce Batůškové i Janě Foltýnové) , bratrům Antonínu Plevákovi a Vítězslavu Kovářovi za starost o farní zahradu, bratrům akolytům, kteří se střídali při bohoslužbách slova u našich   chovanců v ÚSP na Kopánkách
 • mnoha dalším - kteří pomáhali, když bylo potřeba, přiložili ruku k dílu, nepočítali čas, který věnují farnosti a společenství,
 • všem - kteří se modlili za Boží dílo v naší farnosti a v našem městě, obětovali na tento úmysl své bolesti života, modlitby i hmotné prostředky,
 • našim varhaníkům (Pavlovi Berkovi, Vaškovi Vandovi, Jirkovi Smejkalovi a také Honzovi Plevákovi) děkuji za důležitý přínos, kterým se přičiňují o úroveň liturgické hudby a zpěvu při bohoslužbách.
 • našemu Pěveckému sboru (na vánočním zpívání se ukázal nový název našeho sboru MI-KA-ELovci, který moderuje Vašek Vanda a  který jsme během roku víckrát slyšeli, a o vánocích připravil koledy, upřímné díky, ať vám to zpívá, držíme vám palce a budeme  vás povzbuzovat,
 • Zuzce Psotkové - která se vede „Malou scholu“. Děvčata se scholičky se těší na další kamarádky, které by rozšířily jejich počet
 • všem, kteří připravují bohoslužby pro děti při deváté mši sv. v neděli – (maminky, mladí se spolča),
 • našim katechetkám – Mirce Číhalové, Jitce Foltýnkové, a Janě Němcové – za jejich obětavost a lásku k dětem, které jsou budoucností naší farnosti a církve.
 • sestře Marii Chlachulové - za praní kostelního prádla,
 • bratrovi Stanislavovi Gieslovi a jeho spolupracovníkům - kteří každý rok počínaje adventem poctivě připravují a stavějí Betlém,
 • sestře Ludmile Chlachulové -  která slouží v naší farnosti jako KAPr (kamarád Proglasu) a propaguje radio Proglas  a kontaktovala členy klubu radia Proglas. Bůh kéž jí v jejím nadšení žehná…
 • našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší farnosti na internetové síti – Gábině Gottwaldové a Vojtěchovi Foltýnkovi,
 • děkuji také animátorům farních  společenství: mládeže, rodin, cursilla, seniorů, terciářů, fatimského apoštolátu, živého růžence, modlitebního společenství matek, otců, modlitebního společenství Breviáře a dalších. Kéž máte dost odvahy pracovat pro jednotu, smíření a vnášet Krista stále více do života našeho města.
 • bratru  Ing. Františku Křivákovi - který byl pověřen technickým dozorem na stavbě nového kostela. Bratr Fr.Křivák nám vypsal, čím naše staveniště v loňském roce žilo!
 • rád bych poděkoval těm, kteří mi poskytli pohostinství, nabídli pomoc, byli nablízku a také svou účastí mi pomáhali nést břemeno služby, dokázali mi odpustit a modlili se za mne!
 • všem, které jsem nejmenoval – ať Pán požehná svým dary, milostí a novým elánem!
 • nezanedbatelnou položkou tohoto výčtu je i hospodaření naší farnosti - sestra Jitka, účetní naší farnosti, které tímto také děkuji za službu

Pastoračních úkony:

 • V roce 2009 se narodilo k novému životu s Bohem 34 dětí, z toho 18 chlapců a 16 děvčat  Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 8 dětí na Slavnost Božího Těla (14.6.).
 • 4 manželské páry si slíbily lásku, úctu a věrnost v našem chrámě.  Celkem 45 farníků (z toho 26 bratrů a 19 sester)  jsme vyprovodili na jejich poslední cestě a odevzdali do rukou Božích.
 • Na začátku postní doby (v pátek 27.února) začala v naší farnosti příprava na biřmování. Společných setkání se účastní také biřmovanci z Jalubí. Animátoři se pak věnují jednotlivých skupinám.
 • V postní době kromě pobožností kříž.cest ve všedních dnech, se konají také kající pobožnosti v neděli odpoledne.
 • Během postní doby organizovala Charita sbírku Postní almužna. Každá rodina či jednotlivce si mohli vzít papírovou pokladničku domů a střádat do ní finanční obětní dary. Na Květnou neděli pak přinesli pokladničky do kostela. Výnos z pokladniček v naší farnosti činil: 11 650,- Kč.
 • Před 3.nedělí postní (od 13.3. do 15.3.2009) proběhla v naší farnosti Postní duchovní obnova mládeže, kterou vedl o.Josef Nuzík (vicerektor AKS Ol, nyní generál.vikář AO)
 • V pátek 3.dubna před Květnou nedělí jsme šli Křížovou cestu naším městem, zakončili jsme u budovy bývalého Telecomu,
 • V době od 17.-25.4. se také naši farníci účastnili Poutě do Říma v rámci Roku sv.Pavla. Navštívili Florencii, Řím, Assisi
 • Při Letnicích naší farnosti (30.5.) si modlitby během nočního bdění rozdělily společenství seniorů, terciářů, cursilla, matek, otců a mladých farníků,
 • Veřejná sbírka na nový kostel se konala1.-7.června a 26.října.-1.listopadu roku 2009.
 • Naše farnost se také zúčastnila Prosebné pouti za obnovu rodin a za nová duchovní povolání v bazilice na Velehradě v sobotu 9.5.
 • Slavnost Božího Těla v červnu (14.6.), v rámci které se uskutečnilo první svaté přijímání našich dětí,  proběhla tradičně také eucharistickým průvodem po Starém Městě, čtvrtí Trávník a ulicí Sées,
 • V úterý 16.6.se naše farnost připojila k bolesti a zármutku rodičů Bartošíkových, a spoluobětovali jsme mši sv. v 18 hodin za jejich tragicky zahynulého syna Davida (17let)
 • V pátek 19.června na Slavnost Nejsv.Srdce Ježíšova byl zahájen ROK KNĚŽÍ  (na památku 150 výročí úmrtí sv.faráře arského Jana M.Vianneye)
 • Prosebná farní pouť k Matce Boží na Svatý Hostýn se uskutečnila  23.června.
 • Také naše farnost přispěla 4.-5.července  a 11.-12.července sbírkami na postižené povodněmi., které vynesly: 54 700,- Kč (darovali jsme farnosti Hustopeče nad Bečvou),
 • V neděli 26.7. (v blízkosti svátku sv.Kryštova – 25.7.) se uskutečnilo v naší farnosti další žehnání automobilů, kol, kolečkových bruslí a invalidních vozíčků.
 • V sobotu 8.srpna jsme přivítali v naší farnosti novokněze Radima Kuchaře z Ořechova, který nám uděloval novokněžské požehnání,
 • Novéna v rámci přípravy na návštěvu svatého otce v naší vlasti proběhla  8.-16.září. Tato největší událost roku 2009 se uskutečnila 26.-28.září. Sv.otec navštívil Prahu, Brno a Starou Boleslav. Do Brna – Tuřan odjeli i naši farníci, mladí se účastnili setkání ve St.Boleslavi,
 • Od neděle 13.září začíná nová aktivita naší farnosti: mše sv. v 9 hodin je věnována Rodinám s dětmi. Předškoláci mají program v kapli sv.Jana, jim se věnují maminky Anička, Katka, Marcela a Petra. Starší děti mají program ve mši sv.
 • Adorační den farnosti se také letos uskutečnil také 6.10., podle nového rozdělení termínů
 • V neděli 11.října jsem si vás dovolil pozvat na oslavu mých 45 narozenin a výročí 15.let kněžství. V Orlovně jsme v 10.30 slavili děkovnou mši sv. a po ní prožili agapé. Díky!
 • Otec Vítězslav Řehulka, farář z Ostravy – Zábřehu, který se podílel na stavbě nového kostela sv.Ducha v Ostravě - Zábřehu, přijel do naší farnosti v neděli 25.října a slavil obě mše svaté, aby nás povzbudil v práci na Božím díle – stavbě chrámu v naší farnosti. (na 4.neděli adventní – 20.12. uspořádala jeho farnost sbírku na náš nový kostel – 100 000,- Kč)
 • Recitál herce Kamila Kouly LURDSKÝ ZÁZRAK  proběhl v poslední neděli liturgického roku (na slavnost Ježíše Krista Krista Krále 22.11. v 15 hodin)
 • Adventní duchovní obnova mládeže probíhala od 4.12. – do 6.12. pod vedením o.Pavla Konzbula, spirituála biskupského gymnázia v Brně,
 • Naše farnice Petra Foltýnková ve spolupráci s Diakonií Broumov zorganizovala Humanitární sbírku pro potřebné, v úterý 15.12. Také naši farníci do ní přispěli. Díky Petře a všem jejím spolupracovníkům.
 
Aktualizováno 28.5.2010 13:07  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
5. 7. 2022 17:23