Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Urbanisticko-architektonická studie Dvorek

Urbanisticko-architektonická studie Dvorek

Tisk PDF

Článek ze Staroměstských noviny 02/06

Celý urbanistický prostor byl rozdělen na čtyři realizační stavební etapy, v závislostí na možnostech postupného financování, reálného rozsahu prací, technologie výstavby a vyřešení majetkoprávních vztahů. Jednotlivé etapy výstavby je třeba brát jako rámcové a mohou se podle konkrétních podmínek v době výstavby prolínat, případně mohou být jednotlivé dílčí úkony přesunuty do etapy jiné. Rámcově byla výstavba rozdělena takto: 1. Objekty Slováckého muzea Uherské Hradiště a Moravského zemského muzea Brno, včetně rekonstrukce PVM a související nezbytné části teras, parking z ulice Jezuitská a Na Valech. V dostavbě Památníku bude vybudováno vědecko-výzkumné středisko zaměřené na výzkum etnogeneze Slovanů a Velké Moravy s možností studia hmotných pramenů z oblasti Pomoraví. Rovněž zde bude zřízena kavárna s možností venkovního posezení.

Rekonstrukce stávajícího PVM umožní celoroční provoz Památníku, zkvalitnění prezentace a vytvoření nových expozic. 2. Stavební úpravy jezuitského sklepa, komplex teras a odstupní schodiště od ulice Na Valech. Je navrženo, aby jezuitský sklep byl propojen s PVM, tím by došlo k zaokruhování prohlídky. Prohlídková trasa bude probíhat novým krčkem, přes výstavní a audiovizuální sál, dále pak jezuitským sklepem a podzemní chodbou zpět do Památníku. Systém teras je řešen tak, aby umožňoval přístup i občanům s omezenou schopností pohybu. Nutno dodat, že pod terasou v úrovni podlahy sklepa vznikne kolonáda se vstupy do malých obchůdků a vlastního sklepa. 3. Terénní a sadové úpravy. V rámci této etapy dojde k odstranění stávajícího oplocení areálu PVM. V místech, kde pozemek přímo sousedí s veřejnými prostory a komunikacemi, dojde k zapojení parku kolem Památníku do ostatní nové zeleně a park bude volně přístupný veřejnosti. 4. Objekty ubytováni Na Valech a Altéře, přírodní amfiteátr.

Investorem staveb 1. a z větší části 2. etapy nebude Město Staré Město, ale Slovácké muzeum Uherské Hradiště a Moravské zemské muzeum ve spolupráci s dalšími institucemi. Slovácké muzeum má k dnešnímu dni zpracovanou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, ve které je zahrnuta rekonstrukce PVM, dostavba PVM, stavební úpravy jezuitského sklepa a jeho propojení s Památníkem, terasy, úprava prostoru mezi stavbou kostela a PVM, parkoviště v ulicích Na Valech a Jezuitské. Je reálný předpoklad, že již v roce 2006 bude započato se stavebními úpravami stávajícího PVM. V části, která bude přináležet Moravskému zemskému muzeu Brno, jsou zejména plochy depozitářů, odborné pracoviště a plochy ubytovací. Tato část není součástí dokumentace Slováckého muzea a bude realizována v pozdějším termínu. Investorem terénních a sadových úprav na volném prostranství kolem stavby kostela a přírodního amfiteátru se předpokládá, že bude Město Staré Město. V dalším časovém období je nutno zpracovat projektovou dokumentaci, aby mohly být již některé části prostoru Dvorka upravovány. Zde je třeba konstatovat, že na centrální ploše uvažovaného budoucího náměstí je v současné době (kromě rozestavěné stavby kostela a zařízení staveniště) situován rovněž soukromý rodinný dům rodiny Schilderových. Přestože byl tento dům včetně jeho pozemků při zpracování studie plně respektován a jeho technický stav je dobrý, v konečném důsledku studie nepočítá s jeho zachováním, protože svým solitérním řešením i osazením neumožňuje organické zapojení do výsledného konceptu budoucího náměstí. Ze strany města je proto nutno znovu jednat o případném výkupu nebo o poskytnutí adekvátní náhrady majiteli k uspokojení jeho potřeb.

Přes neobvykle výraznou a dominující hmotu kostela svatého Ducha se autoři domnívají, že navrženými prostorovými úpravami lze vytvořit prostředí, které umožní dostatečně vyznít i stávající a starobylé dominantě tohoto území původnímu velkomoravskému kostelíku, reprezentovanému v současné době přízemním objektem Památníku Velké Moravy. Navrženými úpravami zároveň vznikne centrální městský prostor, do jehož fungování i výtvarného pojetí je zapojena další historická památka - klenutý jezuitský sklep. Doplněním moderních objektů dostaveb Slováckého a Moravského zemského muzea, jakož i objektů pro dočasné ubytování, které respektují původní výškové a tedy i hodnotové uspořádání území, může vzniknout základ, který umožní postupnou moderní dostavbu celé lokality při současném zachování jejich historických kvalit. Pokud se současně podaří vnést do tohoto prostoru atraktivní městotvornou náplň, která se bude slučovat s původním duchovním významem místa a která bude zároveň přitahovat obyvatele i návštěvníky města, stane se toto území centrálním prostorem města nejen podle názvu, ale také hodnotou architektonického a urbánního prostředí, spojujícího minulost s přítomností.

Ing.Marie Popelková

Aktualizováno 28.5.2010 13:37  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
5. 7. 2022 17:23