Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Hlavní Život ve farnosti Historie Archanděl Michael

Archanděl Michael

Tisk PDF

Archanděl Michael je archandělem v křesťanské, židovské i islámské tradici. Jeho jméno Michael vychází z hebrejského מִיכָאֵל (vysl. Mi-Cha-El) a překládá se Kdo jako Bůh (tento nápis také dominuje nad oltářem našeho kostela). Vyjadřuje bojovný výkřik dobrých andělů v bitvě proti Nepříteli. Jako jeden ze tří nejdůležitějších andělů Michael, Gabriel a Rafael se může honosit titulem archanděl.

Už od raných dob byl součástí křesťanského učení, avšak současný pohled na něj jako na sv. Michaela se zformoval až v 19. a 20. století. Zvláštní modlitbu mu věnoval papěž Lev XIII. a na tuto modlitbu kladl také zvláštní důraz papež Jan Pavel II. Říká se jí také modlitba malého exorcismu a v češtině má několik verzí:

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského,Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.
V Písmu je jeho jméno zmíněno celkem čtyřikrát:
 • Daniel 10,13 - Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.
 • Daniel 12,1 - „V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a  bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.
 • List Judův 1,9 - A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin. (Juda zde navazuje na starou židovskou tradici zmíněnou v apokryfní knize Zjevení Mojžíšovo).
 • Zjevení Janovo 12,7 - A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
Tomuto archandělu jsou připisována i jiná místa v Bibli, i když tam není jeho jméno implicitně zmíněno. Například:
 • Genesis 3,24 - Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
 • Numeri 22,23 - Oslice spatřila Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Bileám oslici bil, aby ji zase zavedl na cestu.
 • 2. Kálovská 19,35 - Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře sto osmdesát pět tisíc. Za časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla.
Na základě těchto pasáží v Písmu a přispěním křesťanské tradice byly sv. Michaeli přisouzeny tyto úkoly:
 • Bojovat proti Ďáblu.
 • Ochránit duše věrných od zlého a to hlavně v hodině smrti
 • Být patronem církve
 • Rodělit duše v den Posledního soudu
Zdroj:
 • Biblické texty byly použity z českého ekumenického překladu Bible (biblenet.cz).
Aktualizováno 20.11.2010 23:02  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
23. 10. 2021 19:44